I stationssamhället Ytterby görs det stora satsningar på bostadsbyggande i närheten av stationen. Ju närmare man bor en tågstation desto mer åker man kollektivt, visar en rapport.

Tåget ger bostäder och hållbart resande i expansiva Ytterby

Ytterby är en stationsort som tillhör Kungälvs kommun och ligger 22 kilometer norr om Göteborg. Här planeras omfattande nyproduktion av bostäder som kommer att ge tätorten ännu mer liv och rörelse i en utveckling som betonar hållbarhet.

Kungälv expanderar som aldrig förr. Och det är inte bara i de centrala delarna. Även tätorterna växer. En av dem är Ytterby som enligt översiktsplanen kommer att på lång sikt få omkring 2000 nya bostäder, främst inom en radie av 500 till 1 000 meter från stationen. 

I den strukturbild för Göteborgsregionen, där Kungälv ingår, har man gjort en överenskommelse om att ta gemensamt ansvar för att den regionala strukturen ska vara långsiktigt hållbar. Här har bland annat stationssamhällen på huvudstråket norrut pekats ut som viktiga orter när det gäller hållbara transporter med tåg och buss. 

– Det här har vi tagit fasta på i vår översiktsplan, säger Linda Andreasson som är översiktsplanerare på Kungälvs kommun. Att satsa på orter med tågstationer innebär att fler får möjlighet att lämna bilen och åka kollektivt.

Linda Andreasson refererar till rapporter som visar att om man bor inom femhundra meter från en station är chanserna betydligt större att man väljer tåg i stället för bil. Att bygga bostäder nära tågstationen skulle alltså öka intresset för att åka kollektivt.

– Förutsättningen är att tågen blir effektivare med fler avgångar. Något som Trafikverket och Västtrafik för närvarande utreder.

Det har byggts en hel del i Ytterby de senaste åren, bland annat på östra sidan om järnvägen. Men för att kunna bygga centralt nära stationen har det funnits vissa hinder, bland annat en ridskola som varit verksam på kommunens mark i det stationsnära området. Nu är ridskolan på gång att flytta och marken blir därmed tillgänglig för exploatering, vilket påskyndat arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

– Målet är att Ytterby ska fördubbla sin befolkning fram till 2050, från nuvarande drygt 6 000 invånare.

Det är en förtätning med flerbostadshus och tillgängliga Gång- och cykelbanor och grönytor som ska byggas stationsnära för att få en attraktiv boendemiljö. 

– I dag är det mycket naturområden i Ytterby, men inga parkytor. I den fördjupade översiktsplanen arbetar vi med att få till parkytor och att de naturområden som finns i ytterområdet ska bli mer tillgängliga.

Ytterbyborna och lokala näringsidkare har haft möjligheter att säga sin mening om utvecklingsplanerna. Det har skett genom medborgardialog, samrådsförslag och även granskningssamråd.

– De stora satsningar som görs på bostadsbyggande för ju även med sig utökad samhällsservice, exempelvis i form av skola och förskolor, liksom kommersiella etableringar som butiker och restauranger, säger Linda Andreasson.

Text: Anders Post
Foto: Kungälvs kommun