Kode liksom Ytterby är stationssamhällen som kommunen vill satsa på genom att bygga bostäder i närheten av stationen. Det handlar om att kunna resa hållbart där man bor, utan att behöva använda bil.

Levande samhällen

Stora satsningar på bostäder och hållbart resande i Kode

De kommande åren planeras omfattande nyproduktion av bostäder i framför allt kommunens stationssamhällen. Ett exempel är Ytterby. Ett annat är Kode, som det ska handla om här.

Text: Anders Post
Foto: Thomas Harrysson och Markus Holm

Kode är ett stationssamhälle tolv kilometer norr om Kungälv och femton kilometer söder om Stenungsund. En fördjupad översiktsplan låg ute för samråd fram till 17 mars. Den tar upp bostadsbyggande, natur- och trafikfrågor. Översiktsplanen för Kode är även kopplad till Göteborgsregionens strukturbild där Kungälv ingår, och där man gjort en gemensam överenskommelse att ta ansvar för den regionala strukturen. Det är viktigt för hela regionen att Ytterby och Kode utvecklas till levande attraktiva stationssamhällen som erbjuder hållbara transporter med tåg och buss.

– Vi tittar på hur Kode kan utvecklas bland annat med bostäder nära stationen, säger kommunens översiktsplanerare Linda Andreasson. På östra sidan av Kode går järnväg, motorväg och gamla E6:an. Ganska bullrigt alltså, vilket gör att det blir den västra sidan som kan utvecklas med bostäder.

Linda Andreasson berättar att man har studerat olika markområden och vilka som kan vara lämpliga att exploatera.

Det handlar om 1 700 nya bostäder på lång sikt, vilket betyder att till 2050 har invånarantalet i Kode fördubblats. Men eftersom kommunen inte äger all den mark som är tänkt att exploateras så handlar det tillsvidare mer om kommunens vision om hur Kode ska utvecklas. Den mark som planeras för bebyggelse är delvis naturmark och åkermark samt en högre exploateringsgrad i befintligt bebyggda områden, vilket innebär förtätning.

– Var det ska byggas bostäder är i grunden kopplat till hållbara transporter, säger Linda Andreasson. Fler ska få möjlighet att åka kollektivt. Undersökningar visar att bor man närmare en hållplats eller tågstation så väljer fler att åka kollektivt eftersom det är nära. Utbyggda gång- och cykelbanor ger också ett större resande där bilen lämnas hemma.

Våren 2021 genomfördes en digital medborgardialog. De synpunkter som framkom finns med i översiktsplanen i form av en rapport.

– Kode samhälle består till största delen av villor där vissa uttryckte oro och ville helst att allt ska vara som vanligt, medan andra ser behovet av flerfamiljshus i olika upplåtelseformer. Om man till exempel är äldre och vill sälja sin villa för att kunna bo enklare så finns inga bra alternativ att flytta till i Kode som det ser ut i dag.

Översiktsplanen har nu varit ute på samråd, hur ser nästa steg ut?
– Det beror rätt mycket på vilka synpunkter vi får in från medborgarna och olika myndigheter. Det kan vara så att vi behöver göra nya utredningar och omarbeta andra, säger Linda Andreasson. Efter ett reviderat förslag så visas planerna upp igen, vilket vi räknar med kan ske efter sommaren.

När kan det första spadtaget för nya bostäder tas?
– Flera entreprenörer är intresserade av att sätta igång, och det finns ett antal ansökningar som ligger och väntar. När översiktsplanen om cirka ett år är antagen så kan det gå ganska fort att komma igång. Men där är vi inte än.

Linda Andreasson tar även upp en planskild överfart över järnvägen, bro eller tunnel, som det finns önskemål om.

– Det är något som vi också tittar på i Översiktsplanen.

Linda Andreasson, översiktsplanerare på Kungälvs kommun.