Efter att Göteborgs Kex flyttat från Kungälv så har möjligheterna att bygga bostäder vid vattnet blivit en realitet. Nu utreds byggnation av över tusen lägenheter i området. Amela Keserovic är övergripande projektledare.

Bygga & Bo

Kexstadens närhet till vattnet ska bli stadens ansikte utåt

Göteborgs kex, eller Kexfabriken som den kallas, har nu flyttat sin produktion från Kungälv till Riga i Lettland, något som väckte starka reaktioner. Men det som försvinner kan ge plats för något annat. Nu ska det gamla fabriksområdet förvandlas till ett nytt stadsrum där vattnet spelar en stor roll.

Text: Anders Post
Foto: Markus Holm

Det var 1888 som grosshandlare Carl Leopold Berggren startade produktionen av bagerivaror i Kungälv. Och sedan dess har man försett Sverige med kex i olika välkända former, som till exempel Ballerina, Singoalla, Brago och Guld Marie.

När flytten till Riga beslutats för några år sedan gjorde Göteborgs kex, som ägs av det norska industrikonglomeratet Orkla, en planansökan om att bygga bostäder på Kexfabrikens tomt och intilliggande fastighet Koggen. I och med detta sålde man 20 procent av marken till fastighetsutvecklaren Macana.

Nu finns en vision som ligger till grund för planarbetet, vilket föregåtts av medborgardialoger och informations­möten. Hur vill då kommuninvånarna se sin nya stadsdel? Frågan går till Kexstadens övergripande projektledare Amela Keserovic.

– Många såg närheten till vattnet som viktigt, och nämner önskemål om allmänt tillgängliga kajstråk med restauranger och butiker. En del uttryckte även att området bör kopplas till dess historia med bevarande av vissa byggnader. Här finns till exempel en grön villa som vi arbetar på att ha kvar. I dialogerna framkom det positiva i att centrala Kungälv nu kan vända ansiktet mot vattnet, och därmed bli en ännu mer attraktiv kommun för turister och bosättning.

Programområdet sträcker sig mellan Strandgatan, Trädgårdsgatan och Nordre älv, samt hela kexfabriksområdet och fastigheterna väster om fabriken där det i dag finns kontor, restaurang och gym.

Hur många bostäder planeras?
– Upp till 1 600 bostäder är det vi utreder vidare nu, men det kan komma att bli färre. Antalet bygger på de utredningar som gjorts där det bland annat tagits hänsyn till stigande vattennivåer som kräver högvattensskydd.

Amela Keserovic betonar även vikten av marksanering eftersom det är ett gammalt industriområde där det förutom kexfabriken också funnits ett glasbruk.

Hur är nuläget för Kexstaden?
– Vi ska ut på samråd i september där allmänheten och olika remissinstanser får säga sin mening. Detta lägger grunden för vidare planarbete som förhoppningsvis blir godkänt av kommunfullmäktige till hösten. Därefter börjar arbetet med detaljplaner fram till 2025.

När kan man sätta spaden i jorden och börja bygga?
– Om allt går som vi hoppas så kan vi påbörja byggnation av Kexstaden under 2025. Men innan dess har vi mycket jobb framför oss, säger Amela Keserovic.

Vision för Kexstaden

Kexstaden är stadsdelen där staden möter vattnet. Här finns rum för aktiviteter och vardags-liv för boende, besökare, arbetande och andra verksamma. Stadsdelens utformning skapar variationsrika stadsrum som knyter an till platsens historia. I Kexstaden lockas invånarna ner till älven och här skapas en helt ny miljö i Kungälv – staden vid vattnet.