Nätet ska förnyas och öka kapaciteten så att vi kan växa hållbart och välkomna nya invånare till Kungälv, säger projektledare Rebecka Stomvall som nyligen, och efter intervjun har slutat på kommunen.

VA i hela kommunen

Heltäckande VA-utbyggnad möjliggör hållbar tillväxt i hela kommunen

Nytt VA-nät i hela kommunen ger stora förändringar, inte minst i kustnära boende, där många har egna lösningar för dricksvattnet. Utbyggnaden är redan igång, men det kommer att ta flera år innan alla kan ta del av det kommunala vattnet.

Text: Anders Post
Foto: iStock

Vi har vuxit mycket utåt kusten och på landsbygden, säger kommunens projektledare Rebecka Stomvall. Det finns många enskilda VA-lösningar som inte ger det bästa vattnet. Därför är behovet av kommunalt vatten och miljöriktiga avlopp stort.

Startskottet för kommunens VA-utbyggnad var när det nya vattenverket med kraftigt ökad kapacitet stod klart 2018. Utbyggnaden kommer att pågå under flera år framöver.

Var bygger ni ut nu?

– Överföringsledningar byggs i etapper från Kaställegården i Ytterby via Björkås, Sävra, Solberga och Aröd till kommungränsen mot Stenungsund. Det här är den största och mest aktuella utbyggnaden av stora överföringsledningar. Vissa är klara och andra beräknas vara färdigdragna 2023 och fram till 2025. Fullt utbyggt kommer vi att sälja vatten till Stenungssund, som i sin tur säljer vatten till Tjörn.

– I de här områdena är ungefär hälften sommarstugor och hälften permanentboende, säger Rebecka Stomvall. Utbyggnaden kommer att förändra mycket för exempelvis Aröd där ett nytt planprogram är på gång som så småningom ska resultera i bostadsbyggande. Även i andra kommundelar ökar möjligheterna att bygga till och bygga nytt när det kommunala dricksvattnet blir en realitet. Följden blir ett ökat intresse för inflyttning till kommunen.

Andra kustnära satsningar på VA är bland annat Instön och Tjuvkil, men dessa ligger längre fram i tiden.

Du talar om överföringsledningar, vad betyder det?
– Det är extra grova huvudledningar som kan ta en stor mängd vatten och som sedan förgrenas ut på mindre ledningar till olika fastigheter efter vägen.

Men det är inte bara äldre bostadsområden som får kommunalt VA. Även ny planerad bebyggelse behöver förstås vatten och avlopp som installeras innan byggandet går igång, exempelvis Kexstaden och Åseberget.

– Dessutom har vi många gamla ledningar i de centrala delarna av Kungälv som ska bytas de närmaste åren, berättar Rebecka Stomvall. Pågående VA-arbeten centralt är på tomter som använts till parkeringsplatser, men där det ska byggas bostäder.