Åseberget är en plats som anses attraktiv och lämplig för att bygga ett par tusen bostäder. Stina Gunnarsson är kommunens projektledare. I bakgrunden syns det aktuella berget.

Bygga på höjden

Åseberget – en ny stadsdel att ta höjd för

En helt ny stadsdel kommer att ta form de kommande åren. Det handlar om Åseberget som ska bebyggas med bostäder. Kommunikationsmässigt ska området länkas samman med centrala Kungälv, Ytterby, nya arenan och Rollsbo.

Text: Anders Post
Foto: Markus Holm

Åseberget är som det heter – ett berg. Stina Gunnarsson som är kommunens projektledare tror att berget förr, innan E6:an byggdes, möjligen kan ha spelat en roll som friluftsområde. Men i dag är besöken för rekreation inte särskilt stort. 

– Även om Åseberget på sina ställen är brant så bedöms det passa bra för bostadsbyggnation och kan därmed öppna för ännu en ny stadsdel i Kungälv. Att det ligger centralt med oslagbar utsikt kommer säkert att göra bostäderna attraktiva, säger Stina Gunnarsson.

Redan 2016 började det kommunala bolaget Bokab, som äger marken, att titta på möjligheterna att bygga bostäder på Åseberget. Tillsammans med sex privata byggaktörer bildade man ett konsortium som tog fram en målbild för området.

Vad är nuläget för Åseberget?
– Vi arbetar med ett planprogram som går ut på samråd till vintern 2023/2024, säger Stina Gunnarsson. I planprogrammet tittar vi bland annat på anslutningar till området.

Hur ser anslutningarna ut?
– Att kunna resa hållbart är en förutsättning för bebyggelsen. Man ska inte behöva ha bil för att bo här, utan vi behöver tidigt arbeta med hur vi skapar attraktiva alternativ, bra kopplingar för gång och cykel, och nära till kollektiv­trafik. Det är något som för övrigt utgör tydliga mål i kommunens trafikplan: ”Hållbart resande i en sammanhängande stad.” Området ska även länkas samman med bland annat Komarken och den nya arenan. På längre sikt är förhoppningen att även sjukhuset ska kunna anslutas med cykelväg. Åseberget får inte bli en enskild ö, utan en del av staden.

Hur ser ni miljömässigt på att platsen har använts som deponi?
– Det är ett område uppe på berget som använts för att bli av med jordmassor, framför allt från byggnationen av E6. Under planarbetet kommer vi att utreda lämpligheten för bostadsbyggnation.

Är det bara bostäder som planeras?
– Till största delen, men det blir även en del verksamheter och samhällsservice. Och, inte minst, möjlighet till motion och rekreation.

Hur många bostäder siktar konsortiet på?
– Det blir cirka 2 000 nya bostäder i blandad bebyggelse, säger Stina Gunnarsson.

När kan den nya stadsdelen se dagens ljus?
– Under senhösten 2023 blir det samråd för planprogrammet, och då kan man ge sina synpunkter. Det är steget före detaljplanen, som tidigast kan vara klar 2025. Själva byggandet tar i sin tur ett par år, så någonstans i slutet av 20-talet kan vi se de första bostäderna, tror Stina Gunnarsson.